CONSTITUIREA FONDULUI SOCIAL

După obținerea calităţii de membru urmează constituirea fondului social propriu. Fondul social se constituie prin depuneri lunare al caror nivel este stabilit de fiecare membru, în limitele minime și maxime aprobate de Consiliul director și ratificate de Conferința membrilor.

Constituirea fondului social minim este obligatorie lunar.

Modalitatea de depunere lunară a fondului social este la alegerea membrului și poate fi:

  • a) Numerar la casierie atat la sediu cat si la sucursala Aninoasa;
  • b) Depunere în conturile bancare.

În cazul achitării fondului social în avans pentru mai multe luni, se va specifica numărul de luni plătite și suma lunară aferentă fondului social. Sumele încasate cu titlu de avans la fondul social vor fi evidențiate în contul creditori diverși, din care, lunar se va opera suma stabilită de membru.

La încheierea exercițiului financiar (finele anului) fondul social al membrului va fi bonificat cu o dobândă stabilită de Consiliul director și eventuale bonusuri acordate în funcție de criterii precum activitatea membrului respectiv.

LICHIDAREA FONDULUI SOCIAL

Lichidarea fondului social se poate face la cerere sau in cazul decesului titularului.

Fiecare membru se poate retrage din casa de ajutor reciproc printr-o cerere tip, scrisă, însoțită de copia actului de identitate și se va completa de către titular în prezența operatorului de ghișeu.

Calitatea de membru încetează prin excludere în următoarele cazuri: producerea de daune casei de ajutor reciproc sau încălcarea statutului, nerespectarea hotărârilor conferinţei, nerestituirea datoriilor către casa de ajutor reciproc.

Restituirea fondului social în cazul decesului titularului.

Moștenitorii au obligația să aducă la cunoștința CAR decesul membrului CAR.

Pentru a putea solicita fondul social al membrului decedat, moștenitorii trebuie să facă dovada cu acte că au calitatea de moștenitori legali.

Pentru fondul social returnat în cursul anului nu se va capitaliza dobânda și nu se vor acorda bonusuri.

COMPENSAREA FONDULUI SOCIAL

Efectuarea operațiunii de compensare a împrumutului cu fondul social se poate face, in următoarele situații:

    • - Decesul titularului.
    • - Declanșarea procedurii de executare silită.